Rekrutacja 2022/2023
U NAS REKRUTACJA TRWA CAŁY ROK!

REKRUTACJA 2022/2023 do dwujęzycznego liceum Da Vinci
Wymagania i regulamin

 1. O przyjęcie do pierwszej klasy liceum może ubiegać się każdy uczeń,który ukończył szkołę podstawową/gimnazjum lub legitymuje się równorzędnym wykształceniem zdobytym za granicą.
 2. Decyzję o przyjęciu ucznia do klasy pierwszej lub klasy programowo wyższej podejmuje dyrektor szkoły.
 3. Postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących etapów:
  a) rozmowa z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami),
  b) analiza dokumentacji ucznia - w tym: wyników uzyskanych na egzaminie zewnętrznym, świadectw szkolnych, opinii/informacji o kandydacie, informacji o osiągnięciach kandydata itp.,
  c) badanie poziomu znajomości języka angielskiego,
  d) rozmowa z psychologiem szkolnym w celu ustalenia indywidualnych predyspozycji.
 4. Przyjmowanie kandydatów do szkoły odbywa się do wyczerpania miejsc w danej klasie.
 5. W procesie rekrutacji nieistotna jest kolejność zgłoszenia Dziecka na listę kandydatów oraz fakt posiadania rodzeństwa w szkole.
 6. Rozmowa kwalifikacyjna z Rodzicami ma na celu ustalenie chęci współpracy i współdziałania ze środowiskiem szkolnym.
 7. Władze szkolne są w pełni świadome tego, że Uczniowie pochodzą z wielu krajów, w których systemy edukacji określają kryteria wiekowe poszczególnych klas w sposób różny od tych stosowanych w Polsce. Szkoła rezerwuje sobie prawo do umieszczenia ucznia w najbardziej, jej zdaniem, odpowiedniej klasie.
 8. Szkoła zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Ucznia, jeśli specyficzne potrzeby Dziecka natury emocjonalnej, ruchowej czy pedagogicznej nie mogą być zaspokojone.
 9. Potwierdzenie przez ucznia woli przyjęcia do liceum odbywa się poprzez podpisanie przez rodziców bądź opiekunów ucznia umowy o naukę i dokonanie opłaty wpisowej, niezwłocznie po zakwalifikowaniu ucznia do szkoły oraz dostarczenie: oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty/gimnazjalnego.
 10. W przypadku posiadania przez szkołę wolnych miejsc uczeń może zostać przyjęty również w ciągu roku szkolnego.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

mailowo: rekrutacja@paculagroup.com
telefonicznie: +48 604 617 495


Zainteresowany rekrutacją?

Dołącz do elitarnego grona licealistów Da Vinci!

Napisz do nas!