Rdzeń DP

Teoria wiedzy

Teoria wiedzy (Theory of Knowledge) jest kursem, którego zaliczenie jest jednym z niezbędnych warunków uzyskania dyplomu Matury Międzynarodowej, a spełnienie jego wymogów wraz z z wymogami Extended Essay przekłada się na końcową punktacje. Jest to przedmiot interdyscyplinarny, mający na celu naukę podstaw epistemologii i krytycznego myślenia.


Teoria Wiedzy kształtuje zdolność stawiania pytań, wyrabia postawę krytyczną i refleksyjną wobec wszelkiej dostępnej wiedzy. Uczniowie zapoznają się z poszczególnymi obszarami wiedzy (areas of knowledge), takimi jak matematyka, nauki ścisłe, sztuka, etyka, nauki społeczne.

Bazując na zdobytej podczas zajęć wiedzy, uczeń DP:

 • wykazuje zdolność krytycznego rozumowania
 • potrafi zweryfikować optymalne sposoby zdobywania wiedzy
 • identyfikuje związki i zależności miedzy poszczególnymi dziedzinami wiedzy i sposobami jej zdobywania
 • odnosi własne doświadczenia do sposobów zdobywania wiedzy
 • rozumie, że osobiste poglądy mogą wpływać na formułowanie wniosków
 • wykorzystuje zdobyta wiedzę w codziennych sytuacjach
 • analizuje źródła, dzięki którym zdobywa i pogłębia wiedzę
Kreatywność, rozwój fizyczny, aktywność społeczna

Założenia CAS wykraczają poza to, czego zwyczajowo wymaga się od uczniów w szkole skupiając się na wszechstronnym rozwoju osobowości poprzez: Creativity (zainteresowania artystyczne), Activity (rozwój fizyczny) i Service (aktywność społeczną i wolontariat).

Zgodnie z założeniem programu IB, CAS ma stworzyć przeciwwagę do nauki akademickiej, tak aby młody człowiek mógł doskonalić się również w pozaszkolnych umiejętnościach i rozwijać społecznie i kognitywnie. Doświadczenia zdobyte w ramach CAS mają rozbudzać większą ciekawość świata, kształtować umiejętność pracy w grupie, uczyć samodzielności, obowiązkowości i niezależności w podejmowaniu decyzji oraz tolerancji dla inności.

Warunkiem otrzymania dyplomu jest uczestnictwo w programie CAS, który uczeń zobowiązuje się realizować poprzez systematyczne działania oraz prowadzenie regularnego zapisu swoich doświadczeń i refleksji, jak również nowych umiejętności wyniesionych z programu.

Extended Essay

Zaliczenie Extended Essay jest jednym z niezbędnych warunków uzyskania dyplomu Matury Międzynarodowej, a spełnienie jego wymogów wraz z wymogami Teorii wiedzy przekłada się na końcową punktacje.

Jest to autorska praca badawcza na wybrany temat związany z jednym z przedmiotów nauczanych w programie IB DP, pisana przez ucznia przez dwa semestry. Przez cały ten okres uczeń współpracuje ze swoim promotorem, co sprawia, że proces ten możemy porównać do pisania pracy licencjackiej. Powinna ona liczyć około 4000 słów.

Celem Extended Essay jest między innymi:

 • pogłębianie wiedzy na wybranym przez ucznia polu
 • rozwijanie umiejętności korzystania z zasobów i ich cytownia
 • zachęcenie ucznia do rozwijania umiejętności badawczych
 • wyciąganie wniosków, analizy oraz przeprowadzenia badań nad wybranym tematem
 • rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia
 • nauka organizacji pracy i systematyczności